Ogłoszenia i aktualności

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:
Remont drogi wjazdowej do posesji przy ul. A. Krajowej 41 w Skierniewicach
Zamawiający: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa STANDARD w Skierniewicach,
ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewic.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 26 maja 2022 r. do godz. 15:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Standard” w Skierniewicach,
ul. Kopernika 5.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 26 maja 2022 r. godz. 18:00 w siedzibie SML-W „Standard” przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.
Sposób składania ofert: 
Ofertę należy umieścić i złożyć w wersji papierowej w trwale zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej opisem: „Remont drogi wjazdowej do posesji przy ul. A. Krajowej 41
w Skierniewicach”
, a pod opisem „nie otwierać przed dniem 21.04.2022 do godz. 19:00”. Koperta powinna być zaadresowana na: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Standard”, ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewice i posiadać nazwę i siedzibę Oferenta.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oczekiwany termin realizacji umowy: do dnia 30.06.2022 r.
Przewidywany termin podpisania umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

  • korytowanie asfaltu i betonu na powierzchni ok 300 m2;
  • wykonanie podsypek pod nową nawierzchnię wraz z obrzeżami;
  • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm na powierzchni ok 200 m2;
  • wykonanie miejsc postojowych z płyty ażurowej o grubości 8 cm wraz z obrzeżami na powierzchni ok 90 m2.

Oferent powinien przedstawić aktualny wypis z CEIDG, doświadczenie w realizacji podobnych prac przy budynkach wielorodzinnych poświadczone stosownymi referencjami oraz zaoferować minimum 3-letni okres gwarancyjny na wykonane prace. Oferty z gwarancją krótszą niż 12 m-cy nie będą rozpatrywane.
Zamawiający będzie oczekiwał kaucji gwarancyjnej w wysokości 5% wartości zamówienia.
Kontakt w sprawie ogłoszenia:
Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z biurem Spółdzielni ul. Kopernika 5 w Skierniewicach czynnym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
tel. (46) 833 37 47, kom. 510 095 552 lub poprzez adres e-mail: kontakt@standardskierniewice.pl

wróć do ogłoszeń