Ogłoszenia i aktualności

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na remont elewacji nieruchomości przy ul. Asnyka 84 w Skierniewicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:
Remont elewacji w nieruchomości przy ul. A. Asnyka 84
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa STANDARD w Skierniewicach, ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewic.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Standard” w Skierniewicach, ul. Kopernika 5.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 10 sierpnia 2021 r. godz. 18:30 w siedzibie SML-W „Standard” przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.
Sposób składania ofert: 
Ofertę należy umieścić i złożyć w wersji papierowej w trwale zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej opisem: „Remont elewacji w nieruchomości przy ul. A. Asnyka 84”, a pod opisem „nie otwierać przed dniem 10.08.2021 do godz. 18:30”. Koperta powinna być zaadresowana na: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Standard”, ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewice i posiadać nazwę i siedzibę Oferenta.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oczekiwany termin realizacji umowy: do dnia 31.12.2021 r. Przewidywany termin podpisania umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

  • remont elewacji frontowej i tylnej nieruchomości przy ul. Asnyka 84 wraz z dociepleniem styropianem o grubości 15 cm,
  • remont i/lub wymiana obróbek blacharskich i orynnowania.

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w Załączniku nr 1 – Istotne Warunki Zamówienia.
Szczegółowy sposób oceny ofert określono w Załączniku nr 2 – Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji.
Zamówienie może zostać rozszerzone przez Zamawiającego o inne konieczne do wykonania roboty budowlane, jednakże o wartości nie wyższej niż 45 000 złotych.
Oferent powinien posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą, doświadczenie w realizacji podobnych prac w budynkach wielorodzinnych poświadczone stosownymi referencjami oraz zaoferować minimum 3-letni okres gwarancyjny na wykonane prace. Oferty z gwarancją krótszą niż 12 m-cy nie będą rozpatrywane.
Zamawiający będzie oczekiwał kaucji gwarancyjnej w wysokości 8% wartości zamówienia.
Dokumentacja techniczna budynku jest dostępna do wglądu w siedzibie spółdzielni: ul. Kopernika 5 w Skierniewicach codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Więcej informacji dotyczących postępowania można uzyskać za pośrednictwem e-mail: kontakt@standardskierniewice.pl
Kontakt w sprawie ogłoszenia – biuro spółdzielni, tel. (46) 833 37 47, kom. 510 095 552
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Istotne warunki zamówienia.
Załącznik nr 2- Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji.

wróć do ogłoszeń