Ogłoszenia i aktualności

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na remont elewacji oraz balkonów w nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 41 segment B

Nazwa zamówienia:
Remont elewacji i tarasów w nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 41 segment B
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa STANDARD w Skierniewicach, ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewic.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Standard” w Skierniewicach, ul. Kopernika 5.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 31 sierpnia 2020 r. godz. 18:30 w siedzibie SML-W „Standard” przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.
Sposób składania ofert:
Ofertę należy umieścić i złożyć w wersji papierowej w trwale zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej opisem: „Remont elewacji i tarasów w nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 41 segment B”, a pod opisem „nie otwierać przed dniem 31.08.2020 do godz. 18:30”. Koperta powinna być zaadresowana na: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Standard”, ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewice i posiadać nazwę i siedzibę Oferenta.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oczekiwany termin realizacji umowy: do dnia 31.01.2021 r. z możliwością wydłużenia o trzy miesiące za zgodą Zamawiającego. Przewidywany termin podpisania umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
• remont elewacji segmentu B,
• remont tarasów usytuowanych nad wjazdami na teren wewnętrzny nieruchomości.
Szczegółowy zakres prac przedstawiono w Załączniku nr 1 – Istotne Warunki Zamówienia.
Szczegółowy sposób oceny ofert określono w Załączniku nr 2 – Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji.
Zamówienie może zostać rozszerzone przez Zamawiającego o inne konieczne do wykonania roboty budowlane, jednakże o wartości nie wyższej niż 45 000 złotych.
Oferent powinien posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą, doświadczenie w realizacji podobnych prac w budynkach wielorodzinnych poświadczone stosownymi referencjami oraz zaoferować minimum 3-letni okres gwarancyjny na wykonane prace. Oferty z gwarancją krótszą niż 12 m-cy nie będą rozpatrywane.
Zamawiający będzie oczekiwał kaucji gwarancyjnej w wysokości 8% wartości zamówienia.
Dokumentacja techniczna budynku jest dostępna do wglądu w siedzibie spółdzielni: ul. Kopernika 5 w Skierniewicach codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Więcej informacji dotyczących postępowania można uzyskać za pośrednictwem e-mail: kontakt@standardskierniewice.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1: Istotne warunki zamówienia – obmiar prac
Załącznik nr 2: Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji

wróć do ogłoszeń