Ogłoszenia i aktualności

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na termomodernizację budynku przy ul. Mickiewicza 18 w Skierniewicach

Zarząd SML-W „Standard” ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie prac budowlanych pod nazwą:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 18 w Skierniewicach w zakresie robót budowlanych

Zamawiający: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa STANDARD w Skierniewicach, ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewic.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 31 października 2019 r. do godz. 15:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Standard” w Skierniewicach, ul. Kopernika 5.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 4 listopada 2019 r. godz. 17:30 w siedzibie SML-W „Standard” przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.

Sposób składania ofert: 
Ofertę należy umieścić i złożyć w wersji papierowej w trwale zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej opisem: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Mickiewicza 18 w Skierniewicach w zakresie robót budowlanych”, a pod opisem „nie otwierać przed dniem 4.11.2019 do godz. 17:30”. Koperta powinna być zaadresowana na: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Standard”, ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewice i posiadać nazwę i siedzibę Oferenta.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oczekiwany termin realizacji umowy: do dnia 30.10.2020 r. Przewidywany termin podpisania umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku nieotrzymania pożyczki termomodernizacyjnej lub kredytu bankowego niezbędnego do sfinansowania inwestycji.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

  • docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych;
  • docieplenie ścian piwnicznych podziemnych i nadziemnych;
  • docieplenie stropu piwnicznego pod mieszkaniami
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
  • usunięcie istniejących wylewek i terakoty loggi/balkonów elewacji południowo-wschodniej i położenie nowych wylewek.

Warunki udziału w postępowaniu wraz ze sposobem przygotowania oferty oraz wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: www.StandardSkierniewice.pl pod linkiem:
Ogloszenie
lub osobiście w siedzibie Spółdzielni: ul. Kopernika 5 w Skierniewicach codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
Oferent powinien posiadać doświadczenie w realizacji podobnych prac w budynkach wielorodzinnych, minimum 5-kondygnacyjnych, poświadczone stosownymi referencjami oraz zaoferować minimum 3-letni okres gwarancyjny na wykonane prace.

Osoba do kontaktu  – Adam Guzik, tel. (46) 833 37 47

wróć do ogłoszeń