Ogłoszenia i aktualności

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:
Zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości przy ul. 19 Lutego 5 – I ETAP
Zamawiający: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa STANDARD w Skierniewicach,
ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewice.
Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 30 września 2021 r. do godz. 15:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Standard” w Skierniewicach, ul. Kopernika 5.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
30 września 2021 r. godz. 18:30 w siedzibie SML-W „Standard” przy ul. Kopernika 5
w Skierniewicach.
Sposób składania ofert: 
Ofertę należy umieścić i złożyć w wersji papierowej w trwale zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej opisem: „Zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości przy ul. 19 Lutego 5 – I ETAP”, a pod opisem „nie otwierać przed dniem 30.09.2021 do godz. 18:30”. Koperta powinna być zaadresowana na: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Standard”, ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewice i posiadać nazwę i siedzibę Oferenta.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oczekiwany termin realizacji umowy: do dnia 31.12.2021 r. Przewidywany termin podpisania umowy: niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

  • wykonanie miejsc parkingowych przed nieruchomością;
  • remont podjazdów do klatek schodowych zgodnie z projektem;

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w Załączniku nr 1- Zalacznik 1 19 lutego PZT I ETAP.
Szczegółowy sposób oceny ofert określono w Załączniku nr 2 – Załącznik nr 2- Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji.
Oferent powinien przedstawić aktualny wypis z CEIDG, doświadczenie w realizacji podobnych prac przy budynkach wielorodzinnych poświadczone stosownymi referencjami oraz zaoferować minimum 3-letni okres gwarancyjny na wykonane prace. Oferty z gwarancją krótszą niż 12 m-cy nie będą rozpatrywane.
Zamawiający będzie oczekiwał kaucji gwarancyjnej w wysokości 5% wartości zamówienia.
Szczegółowa dokumentacja projektowa dostępna jest w biurze Spółdzielni ul. Kopernika 5
w Skierniewicach lub poprzez e- mail kontakt@standardskierniewice.pl.
Kontakt w sprawie ogłoszenia – biuro Spółdzielni tel. (46) 833 37 47, kom. 510 095 552

wróć do ogłoszeń