Ogłoszenia i aktualności

ZAWIADOMIENIE o terminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

ZAWIADOMIENIE
 
       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „STANDARD” zwołuje na dzień 17 lipca 2021r. na godz. 800 w biurze Spółdzielni przy
ul. Kopernika 5 w Skierniewicach, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „STANDARD”.

         W przypadku braku kworum Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 815 bez względu na liczbę obecnych członków.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2020 r.
 5. Wybór Komisji:
 6. a) mandatowo – skrutacyjnej,
 7. b) uchwał i wniosków.
 8. Odczytanie protokołu komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni w 2020 r.
 10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 r.
 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r.
 12. D y s k u s j a.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

–     zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2020 r.
–     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.
–     udzielenia członkom Zarządu absolutorium z działalności w 2020 r.
–     zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.

 1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać w okresie od 01.08.2021 do 31.07.2022 r.
 3. Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków.
 4. Zakończenie obrad.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów pozwalających stwierdzić tożsamość w celu ustalenia prawa do czynnego udziału w zebraniu.
Z materiałami na Walne Zgromadzenie wymaganymi zgodnie  z art. 8ust.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1465), członkowie mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w godzinach od 1000 do 1300, od dnia 25 czerwca 2021 roku.
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania na 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.
Każdy członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

wróć do ogłoszeń